730 Reputation

20 yesterday
10 2 days ago
10 Nov 29
10 Nov 4
10 Oct 27
10 Oct 24
10 Oct 1
10 Sep 26
20 Sep 25
0 Sep 5
10 Aug 31
10 Aug 30
10 Aug 28
10 Aug 13
10 Aug 6
20 Jul 19
10 Jul 6
10 Jun 25
10 Jun 18
25 Jun 12
20 Jun 11
10 Apr 18
10 Mar 24
10 Mar 23
-2 Mar 22
10 Mar 15
10 Mar 12
10 Mar 11
0 Mar 4
10 Feb 28